این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

حل اختلافات


statament به عنوان سندی که معاملات انجام شده حساب را تایید می نماید، در هر روز و اول ماه اول ماه برای مشتری ارسال می گردد. در صورت عدم ایراد از طرف مشتری statement حساب تایید شده محسوب می شود.

اگر statement مورد قبول مشتری قرار نگرفت، وی می بایست ظرف 48 ساعت با آدرس [email protected] مکاتبه نماید یا اینکهفرم بررسی اعتراض در سایت با ذکر جزئیات و شماره معامله مورد اعتراض پر نماید. تمامی شکایات بررسی شده و به آنها رسیدگی خواهد شد.

بازگشت به ابتدای صفحه