مدل اجرای معاملۀ در IFC Markets


بهترین
اجرا

بهترین اجرای معامله عبارت است از وظیفه ای که همۀ کارگزارها برای اجرای دستورها از طرف مشتریان دارند تا این اطمینان حاصل شود که دستورهای مشتریان شان به بهترین شکل ممکن اجرا می شوند. ما نیز در IFC Markets این وظیفه را بطور بسیار جدی بر عهدۀ خود می دانیم و بهترین ها را در موارد زیر ارائه می دهیم:

 • اجرای دستور - اجرای فوری
 • قیمتگذاری - تابت ترین اسپردها
 • اندازه - معامله با هر اندازه حجم

1. طرح ترکیبی اجرای دستورات مشتری

قیمت هایی که شرکت از طریق پلتفرم های معاملاتی به مشتریانش ارائه می دهد بطور خودکار از بهترین قیمت های ارائه دهندگان نقدینگی مان ایجاد شده اند. این قیمت ها که بهترین هستند درون اسپردهای ثابت مان قرار می گیرند. مشتریان دستورهای شان را توسط همین قیمت ها ارسال می کنند.

IFC Markets دستورات مشتریان را بر مبنایی ترکیبی بسته به حجم دستور اجرا می کند.

а) دستورهای با حجم کوچک تا 1 میلیون دلار

دستورها فوراً در قیمت پلتفرم معاملاتی اجرا می شوند و به شکل دستورهای بزرگتر جمع می شوند و فقط پس از آن از طریق ارائه دهندۀ نقدینگی تأمین (هِج) می شوند. زیانی بابت تاخیرها متوجۀ مشتریان نیست و ما خطر ارائۀ نرخ مجدد (ریکوت) از سوی ارائۀ دهندۀ نقدینگی ناشی از تاخیر احتمالی در هنگام جمع کردن دستورهای مشتریان را بر عهده می گیریم. ضمن اینکه اکثر دستورهای کوچک مشتری ها دارای جهت متضاد هستند و به منظور رسیدن به تراز پاک می شوند. فقط بخش کوچکی از چنین دستورهایی به شکل یک دستور بزرگ تلفیق و به سمت تامین (هِج) هدایت می شوند که بطور قابل ملاحظه ای اعتبار طرح ما افزایش می دهد.

 • مشتری ها
 • قیمت ها

  تجمع نرخ ها

  قیمت ها

  دستور

  جمع حجم ها

  دستور
  (تأمین)

 • ارائه دهندگان نقدینگی

b) دستورات با حجم متوسط از 1 تا 10 میلیون دلار

دستور فوراً در قیمت پلتفرم معاملاتی شرکت اجرا می شود و بطور خودبخود توسط ارائۀ دهندۀ نقدینگی مان فوراً تأمین (هِج) می شود. این مدلِ STP (مستقیم از طریق پردازش) است.

هیچ تاخیری وجود ندارد. ما خطر مربوط به تغییر احتمالی قیمت های ارائۀ دهندۀ نقدینگی را متحمل می شویم.

 • مشتری ها
 • قیمت ها

  تجمع نرخ ها

  قیمت ها

  دستور

  دستور
  (تأمین)

 • ارائۀ دهندگان نقدینگی

с) دستورات با حجم های بالاتر از 10 میلیون دلار

دستور به سرور شرکت و مستقیم به ارائه دهندۀ نقدینگی که امکان اجرای معامله را فراهم می کند منتقل می شود (مشروط به اینکه قیمت هنوز تغییر نکرده باشد) و معامله انجام می شود. اطلاعات مربوط به معاملۀ انجام شده به سمت پلتفرم مشتری هدایت می شود. این مدلِ DMA (دسترسی مستقیم به بازار) است.

احتمال تاخیر یا ارائۀ مجدد قیمت برای انجام معامله (ریکوت) از سوی ارائه دهندگان نقدینگی وجود دارد.

 • مشتری ها
 • قیمت ها

  تجمع نرخ ها

  قیمت ها

  دستور

 • ارائه دهندگان نقدینگی

خدمات اجرای دستور ما برای مشتریان، راحت و در عین حال برای شرکت، امن است.

2. اسپردهای ثابت و شناور

شرکت برای اکثر گروه های ابزار مالی، اسپردهای ثابت و شناور (بسته به نوع حساب انتخاب شده) ارائه می دهد.

اسپرد ثابت در برابر نوسان دائم محافظت می کند؛ در واقع این پاداشی است برای مشتری چراکه شرکت زیان های نوسان را متحمل می شود. شرکت بجای ارسال یک دستور به بازار اجازه می دهد که مشتریان دقیقاً با اسپردهای ثابت معامله کنند. در مورد حجم های کوچک و متوسط ما ابتدا معاملات را اجرا می کنیم و سپس بطور خودکار معاملات را به بازار به ارائه دهندگان نقدینگی منتقل می کنیم (این طرح بر طبق گواهینامه و اختیارات قانونی ما اجرا می شود).

مشتری در هنگام اسکالپ در چنین نرخ هایی می تواند با دقت تاکتیک های معاملاتی را محاسبه کند.
اسپردهای شناور در بیشتر اوقات روز معاملاتی کمتر از اسپردهای ثابت هستند که این نیز برای معاملۀ روزانه فعال مناسب است.

3. انحراف و ارائه مجدد قیمت (ریکوت)

تقریباً در مورد دستوراتی که حجم های کوچک و متوسط دارند هیچ ارائۀ مجدد قیمتی (ریکوت) وجود ندارد چراکه نیازی به انتظار برای کسب پاسخ از سوی ارائه دهندۀ نقدینگی نیست؛ این درخواست ها بلافاصله توسط شرکت ما اجرا می شوند. ارائۀ مجدد قیمت فقط در مواقعی رخ می دهد که اخبار مهم منتشر شوند یا اینکه اتصال به اینترنت ضعیف باشد چراکه در اینگونه مواقع در حدفاصل بین انتقال دستور از پلتفرم معاملاتی مشتری به سرور شرکت تغییرات قیمت بسیار زیاد است.

همچنین مشتری می تواند در ادامه و در هنگام تنظیم دستور در پلتفرم های شرکت، انحراف قیمت را تعیین نماید. اگر تغییر قیمت درون انحراف تعیین شده باشد در آن صورت دستور بدون ارائۀ مجدد قیمت (ریکوت) جدید اجرا می شود.

در مورد حجم های بزرگ (بالاتر از 10 میلیون دلار)، اخبار و ارائۀ نقدینگی کم از سوی ارائه دهندۀ نقدینگی موجب بروز ارائۀ مجدد قیمت (ریکوت) می شوند، در اینجا دستور بطور مستقیم برای اجرا ارسال می شود.

4. اجرای بازار، دستورهای Limit و Stop، معاملۀ زمان اخبار

دستورهای بازار مربوط به حجم متوسط بلافاصله در قیمتی که مشتری در پلتفرم معاملاتی ملاحظه می کند اجرا می شوند. دستورهای بزرگ که بالاتر از 10 میلیون دلار می باشند، مستقیماً برای ارائه دهندۀ نقدینگی ارسال می شوند.

دستورهای Limit در قیمتی که مشتری تنظیم می کند یا در قیمتی بهتر (اگر شکاف قیمتی به نفع مشتری باشد) اجرا می شوند.

دستورهای Stop در قیمتی که مشتری تنظیم می کند یا اگر شکاف قیمتی وجود داشته باشد در اولین قیمت (تیک) پس از شکاف قیمتی اجرا می شوند.

مشتری ها این حق را دارند که از هرگونه استراتژی معاملاتی از جمله اسکالپ و یا معاملۀ اخبار استفاده نمایند. در هنگام انتشار اخبار و وقوع رویدادهای غیرمنتظره ممکن است شکاف ها و نوسانات قیمتی شدیدی رخ دهند. در چنین شرایطی دستور در اولین قیمت پس از شکاف قیمتی (گپ - Gap) اجرا می شود. اولین تیک (کوچکترین تغییر قیمت) در هنگام انتشار خبر باید توسط دومین تیک تائید شود. در اینگونه شرایط ممکن است تاخیری رخ دهد چراکه بازارها باید آرام شوند و پس از شکاف قیمتی (گپ) اولین قیمت ها را ارائه دهند.

5. فن آوری های نوآورانه

طرح اجرای دستور و اسپردهای ثابت برای قیمت های ارائه داده شده فرصتی کلیدی فراهم کرده اند تا فن آوری های معاملاتی نوآورانۀ زیر در پلتفرم NetTradeX تحقق پیدا کنند:

- قراردادهای ممتد CFD روی شاخص ها و کالاها مبتنی بر قیمت های آتی و امکان معاملۀ این ابزارها بدون تاریخ های انقضاء؛

- هر معامله گری این فرصت را در اختیار دارد تا ابزارهای ترکیبی شخصی (PCI) مختص به خودش را ایجاد کند، در نمودارهای قیمتی این ابزارها تحلیل تکنیکی کامل انجام دهد و به معاملۀ آنها بپردازد.

معاملات نزد IFC Markets را آغاز کنید افتتاح حساب بیشتر بیاموزید