مرکز آموزشی IFC Marketsاولین مراحل برای مبتدی ها
 • ثبت و تائید ایمیل
 • یک حساب مجازی افتتاح کنید
 • پلتفرم را دانلود و نصب کنید
 • میزان واریز وجه را انتخاب کنید
 • یک ابزار را انتخاب کرده و معامله را آغاز کنید
برای شروع آماده اید؟
معاملۀ مجازی رایگان
Individual
فقط حروف لاتین
کشور
کارگزار (رگولیشن)
شماره تلفن
آیا ثبت نام کرده اید؟ از اینجا وارد شوید
اولین مراحل برای باتجربه ها
 • ثبت و تائید ایمیل
 • یک حساب مجازی افتتاح کنید
 • پلتفرم را دانلود و نصب کنید
 • یک ابزار معاملاتی را انتخاب کنید یا اینکه طبق استراتژی تان ابزارهای مختص به خودتان را ایجاد کنید (روش GeWorko و PCI)
 • تحلیل انجام دهید
 • واریز وجه انجام داده و معامله را آغاز کنید