بررسی بازار


سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با ریزش بسته شدند که به دلیل گزارش های شرکتی درهم آمیخته رخ داد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.3% ریزش به 24664.89 واحد رسید و برای سال 2018 به محدودۀ منفی برگشت. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2693.13 واحد رسید ضمن اینکه 9 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص با ریزش بسته شدند. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% ریزش به 7238.06 واحد رسید. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 89.85 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازارها امروز با ریزش باز خواهند شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه با اندکی رشد بسته شدند که به دلیل رشد سهام انرژی رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.1% رشد به 2708.64 واحد رسید. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.2% ریزش به 24748.07 واحد رسید زیرا از ناحیۀ سقوط 7.5 درصدی IBM تحت فشار قرار گرفت. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.2% رشد به 7295.24 واحد رسید. تقویت دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 89.58 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با ریزش باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز سه شنبه با رشد بسته شدند که به دلیل گزارش های مثبت درآمدی رخ داد. شاخص S&P 500 با 1.1% رشد به 2706.39 واحد رسید که به دلیل رشد سهام فن آوری و اختیاری مصرف کننده رخ داد. همۀ 11 بخش اصلی این شاخص در رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.9% رشد به 24786.63 واحد رسید و برای سال، مثبت شد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) بهتر از سایر شاخص ها عملکرد داشت و با 1.7% رشد به 7281.10 واحد رسید. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% رشد به 89.45 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با رشد بسته شدند چراکه گزارش های درآمدی مثبت موجب تقویت ضریب اطمینان بازار شدند. شاخص S&P 500 با 1% رشد به 2682 واحد رسید و برای سال، مثبت شد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial ) با 1% رشد به 24603 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.8% رشد به 7166 واحد رسید. ضعف دلار تشدید شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% ریزش به 89.40 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز شد.

سهام ایالات متحده در روز جمعه با ریزش بسته شدند علی رغم آنکه گزارش های درآمدی مربوط به اولین فصل سال بهتر از حد انتظار بودند. شاخص S&P 500 با 0.3% ریزش به 2656.30 واحد رسید که به دلیل ریزش سهام بخش مالی رخ داد. شاخص SP500 در طی هفته 2% رشد کرد. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 0.5% ریزش به 24360.14 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% ریزش به 7106.65 واحد رسید. شاخص دلار در روز جمعه ریزش پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر شش ارز اصلی با کمتر از 0.1% ریزش به 89.732 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز پنجشنبه با رشد بسته شدند چراکه تنش های سوریه کاهش پیدا کردند که پس از آن رخ داد که ترامپ توئیت زد حملات موشکی قریب الوقوع نیست. شاخص های میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 1.2% رشد به 24483.05 واحد رسید. شاخص S&P 500 با 0.8% رشد به 2663.99 واحد رسید که به دلیل رشد 1.8 درصدی سهام بخش مالی رخ داد. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 1% رشد به 7140.25 واحد رسید. دلار تقویت شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% رشد به 89.745 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز درهم آمیخته باز خواهد شد.

سهام ایالات متحده در روز چهارشنبه ریزش داشت که به دلیل افزایش تنش های جغرافیایی سیاسی پس از توئیت ترامپ که نشان داد وی آمادۀ حملۀ موشکی به سوریه است رخ داد. شاخص S&P 500 با 0.6% ریزش به 2642.19 واحد رسید ضمن اینکه 9 بخش از 11 بخش اصلی این شاخص با ریزش بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.9% ریزش به 24189.45 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک (Nasdaq ) با 0.4% ریزش به 7069.03 واحد رسید. دلار ضعیف شد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.1% ریزش به 89.498 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازارها امروز درهم آمیخته باز خواهند شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز دوشنبه با رشد بسته شدند و ریزش ابتدایی را از دست دادند چراکه علائمی وجود دارند مبنی بر اینکه تنش های تجاری بین چین و ایالات متحده آرام خواهند گرفت. شاخص em> S&P 500 با 0.3% رشد به 2613.16 واحد رسید که به دلیل رشد سهام بخش های فن آوری و بهداشت و درمان رخ داد. شش بخش از یازده بخش اصلی این شاخص با رشد بسته شدند. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial) با 0.2% رشد به 23979.10 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 0.5% رشد به 6950.34 واحد رسید. ضعف دلار ادامه پیدا کرد. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.3% ریزش به 89.811 واحد رسید. شاخص های آتی سهام ایالات متحده نشان می دهند که بازار امروز با رشد باز خواهد شد.

شاخص های سهام ایالات متحده در روز جمعه با ریزش شدید بسته شدند چراکه چین در واکنش اعلام کرد که در برابر محافظه کاری ایالات متحده "تا آخر و با هر هزینه ای " اقدام می کند که پس از آن رخ داد که ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده، در اواخر روز پنجشنبه گفت که قصد دارد 100 میلیارد دلار دیگر برای واردات کالا از چین تعرفه وضع کند. شاخص S&P 500 با 2.2% ریزش به 2604 واحد رسید که تحت تاثیر ریزش سهام بخش های مالی و صنعتی رخ داد ضمن اینکه رشد اشتغال در ماه مارس به شدت کاهش پیدا کرد. شاخص SP 500 در طی هفته 1.4% ریزش داشت. شاخص میانگین صنعتی داوجونز ( Dow Jones industrial average) با 2.3% سقوط به 23932.76 واحد رسید. شاخص ترکیبی نزدک ( Nasdaq ) با 2.3% ریزش به 6915.11 واحد رسید. دلار در روز جمعه ریزش داشت. شاخص زندۀ دلار نشان می دهد که شاخص دلار ICE که معیاری است برای سنجش ارزش دلار در برابر سبدی متشکل از شش ارز اصلی با 0.4% ریزش به 90.07 واحد رسید. شاخص های آتی سهام نشان می دهند که بازار امروز بطور درهم آمیخته باز خواهد شد.