این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

معرفی ها


کتابچه در PDF برای GeWorko

روش GeWorko یک روش نوآورانه برای مطالعۀ بازارهای مالی و تحلیل نوسانات شان می باشد. در واقع این روش بر اساس مفهوم فارکس ایجاد شده است که طبق آن یک دارائی مالی در برابر دارائی دیگر مظنه گذاری می شود. این مفهوم برای سبدهایی توسعه داده شده است که به دو بخش پایه و مظنه تقسیم بندی می شوند.

برنامۀ مشارکت IFC Markets

ایجاد PCI از طریق روش GeWorko

برنامۀ مشارکت

معرفی IFC Markets