قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

 • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
 • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
 • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Demo-Floating
انتخاب همه
 • رده

   • CATEGORY_CFD_ETF
   • کشاورزی
   • انرژی
   • ابزارهای طلایی
   • فلزات
   • ترکیبی
ابزار اسپرد ثابت
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات
مس
#F-HGH8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
متوقف
#F-HGK8 50 100 -7.22 / -1.75 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-HGN8 50 100 -7.27 / -1.77 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
انرژی
گاز طبیعی
#F-NGG8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
22.11.2017
26.01.2018
متوقف
#F-NGH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
21.12.2017
23.02.2018
متوقف
#F-NGJ8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5 %
24.01.2018
26.03.2018
متوقف
#F-NGK8 20 40 -2.50 / -0.61 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu اهرم حساب معاملاتی
21.02.2018
25.04.2018
باز
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HOG8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
متوقف
#F-HOH8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.12.2017
27.02.2018
متوقف
#F-HOJ8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
متوقف
#F-HOK8 40 80 -8.03 / -1.95 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
27.04.2018
باز
نفت BRENT
#F-BRNH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
27.11.2017
30.01.2018
متوقف
#F-BRNJ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
22.12.2017
27.02.2018
متوقف
#F-BRNK8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
26.01.2018
28.03.2018
متوقف
#F-BRNM8 6 12 -6.72 / -1.63 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
27.04.2018
باز
نفت WTI
#F-CLH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
14.12.2017
16.02.2018
متوقف
#F-CLJ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5 %
17.01.2018
19.03.2018
متوقف
#F-CLK8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels اهرم حساب معاملاتی
14.02.2018
19.04.2018
متوقف
کشاورزی
شکر
#F-SBH8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
27.06.2017
27.02.2018
متوقف
#F-SBK8 6 12 -2.40 / -0.58 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5 %
26.09.2017
27.04.2018
باز
#F-SBN8 6 12 -2.44 / -0.59 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
باز
كاكائو
#F-CCH8 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
14.08.2017
13.02.2018
متوقف
#F-CCK8 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
13.11.2017
13.04.2018
متوقف
#F-CCN8 10 20 -5.12 / -1.24 USD per 1 lot 1 10 metric tons اهرم حساب معاملاتی
09.02.2018
14.06.2018
باز
قهوۀ عربیکا
#F-KCH8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
17.07.2017
16.02.2018
متوقف
#F-KCK8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5 %
16.11.2017
18.04.2018
متوقف
#F-KCN8 50 100 -8.03 / -1.95 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
13.02.2018
19.06.2018
باز
سویا
#F-QBSH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
متوقف
#F-QBSK8 20 40 -9.52 / -2.31 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-QBSN8 20 40 -9.63 / -2.34 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
کنجاله سویا
#F-ZMH8 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
24.11.2017
26.02.2018
متوقف
#F-ZMK8 80 160 -6.88 / -1.67 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-ZMN8 80 160 -6.97 / -1.69 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
گندم
#F-ZWH8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
متوقف
#F-ZWK8 20 40 -4.34 / -1.06 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZWN8 20 40 -4.47 / -1.09 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
آب پرتقال
#F-JOH8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
متوقف
#F-JOK8 40 80 -3.97 / -0.96 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
باز
#F-JON8 40 80 -3.97 / -0.96 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
باز
جو
#F-ZOH8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
متوقف
#F-ZOK8 30 60 -2.16 / -0.52 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZON8 30 60 -2.18 / -0.53 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
دانه ذرت
#F-ZCH8 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
25.08.2017
26.02.2018
متوقف
#F-ZCK8 10 20 -3.50 / -0.85 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5 %
24.11.2017
26.04.2018
باز
#F-ZCN8 10 20 -3.58 / -0.87 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
گاو زنده
#F-LEG8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
03.10.2017
01.02.2018
متوقف
#F-LEJ8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
28.11.2017
05.04.2018
متوقف
#F-LEM8 200 400 -7.70 / -1.87 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
30.01.2018
31.05.2018
باز
گاو گوشتی
#F-GFH8 200 400 - / - USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
13.11.2017
28.03.2018
متوقف
#F-GFJ8 200 400 -12.68 / -3.08 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5 %
22.01.2018
25.04.2018
باز
پنبه
#F-CTH8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
20.06.2017
20.02.2018
متوقف
#F-CTK8 30 60 -7.56 / -1.84 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5 %
17.11.2017
20.04.2018
فقط برای بستن
#F-CTN8 30 60 -7.55 / -1.84 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
15.02.2018
21.06.2018
باز
برنج شلتوک
#F-ZRH8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
25.10.2017
26.02.2018
متوقف
#F-ZRK8 100 200 -4.82 / -1.17 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5 %
22.12.2017
26.04.2018
باز
#F-ZRN8 100 200 -4.82 / -1.17 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt اهرم حساب معاملاتی
22.02.2018
27.06.2018
باز
گوشت غیر حلال
#F-HEG8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
09.10.2017
12.02.2018
متوقف
#F-HEJ8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5 %
08.12.2017
11.04.2018
متوقف
#F-HEK8 100 200 -5.11 / -1.24 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds اهرم حساب معاملاتی
08.02.2018
10.05.2018
باز
قهوۀ روبوستا
#F-RCH8 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.10.2017
27.02.2018
متوقف
#F-RCK8 6 12 -3.17 / -0.77 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5 %
26.12.2017
27.04.2018
باز
#F-RCN8 6 12 -3.24 / -0.79 USD per 1 lot 1 10 metric tons اهرم حساب معاملاتی
23.02.2018
28.06.2018
باز

شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.

شروع معامله با IFC Markets