این وبسایت متعلق به شرکت IFCMARKETS. CORP. (BVI FSC) است
 

قراردادهای CFD روی کالاهای آتی


ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.

تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:

  • معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
  • فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
  • بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.

معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.

ابزار، نام یا نوع را جستجو کنید

با عرض پوزش، نتیجه ای برای جستجوی شما یافت نشد

لطفاً نوع حساب در MetaTrader 4 و MetaTrader 5 را انتخاب کنید

Standard-Fixed
Micro-Fixed
Demo-Fixed
Standard-Floating
Micro-Floating
Demo-Floating
ابزار اسپرد ثابت
به پیپ
فاصلۀ دستور
به پیپ
سوآپ
(خرید/فروش)
USD در 1 لات

حداقل
تغییر قیمت
لات مارجین در % شروع معامله / پایان معامله وضعیت
فلزات/مس
#F-HGN8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-HGU8 50 100 -6.90 / -0.96 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-HGZ8 50 100 -6.96 / -0.97 USD per 1 lot 0.0001 25000 pounds 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
انرژی/گاز طبیعی
#F-NGN8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5%
23.04.2018
26.06.2018
متوقف
#F-NGQ8 20 40 -2.72 / -0.38 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5%
23.05.2018
26.07.2018
باز
#F-NGU8 20 40 -2.69 / -0.37 USD per 1 lot 0.001 10000 mmBtu 2.5%
22.06.2018
28.08.2018
باز
انرژی/ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ
#F-HON8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.04.2018
28.06.2018
متوقف
#F-HOQ8 40 80 -8.78 / -1.22 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5%
25.05.2018
30.07.2018
باز
#F-HOU8 40 80 -8.80 / -1.22 USD per 1 lot 0.0001 42000 gallons 2.5%
26.06.2018
30.08.2018
باز
انرژی/نفت BRENT
#F-BRNQ8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
25.04.2018
28.06.2018
متوقف
#F-BRNU8 6 12 -7.29 / -1.01 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
25.05.2018
30.07.2018
باز
#F-BRNV8 6 12 -7.30 / -1.01 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
26.06.2018
30.08.2018
باز
انرژی/نفت WTI
#F-CLN8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
17.04.2018
19.06.2018
متوقف
#F-CLQ8 6 12 -6.88 / -0.95 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
17.05.2018
19.07.2018
فقط برای بستن
#F-CLU8 6 12 -6.78 / -0.94 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
15.06.2018
20.08.2018
باز
#F-CLV8 6 12 -6.64 / -0.92 USD per 1 lot 0.01 1000 barrels 2.5%
17.07.2018
19.09.2018
باز
کشاورزی/شکر
#F-SBN8 6 12 - / - USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
23.02.2018
28.06.2018
متوقف
#F-SBV8 6 12 -1.24 / -0.17 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
25.04.2018
27.09.2018
باز
#F-SBH9 6 12 -1.32 / -0.18 USD per 1 lot 0.01 1120 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
27.02.2019
باز
کشاورزی/كاكائو
#F-CCN8 10 20 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
09.02.2018
14.06.2018
متوقف
#F-CCU8 10 20 -2.34 / -0.32 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
11.04.2018
16.08.2018
باز
#F-CCZ8 10 20 -2.36 / -0.33 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
12.06.2018
15.11.2018
باز
کشاورزی/قهوۀ عربیکا
#F-KCN8 50 100 - / - USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
13.02.2018
19.06.2018
متوقف
#F-KCU8 50 100 -4.06 / -0.56 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
16.04.2018
21.08.2018
باز
#F-KCZ8 50 100 -4.18 / -0.58 USD per 1 lot 0.01 375 x 100 pounds 2.5%
15.06.2018
20.11.2018
باز
کشاورزی/سویا
#F-QBSN8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-QBSX8 20 40 -4.29 / -0.60 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.10.2018
باز
#F-QBSF9 20 40 -4.34 / -0.60 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
27.12.2018
باز
کشاورزی/کنجاله سویا
#F-ZMN8 80 160 - / - USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-ZMQ8 80 160 -3.28 / -0.46 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5%
24.04.2018
27.07.2018
باز
#F-ZMZ8 80 160 -3.26 / -0.45 USD per 1 lot 0.01 100 short tonss 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/گندم
#F-ZWN8 20 40 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-ZWU8 20 40 -2.47 / -0.34 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZWZ8 20 40 -2.55 / -0.35 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/آب پرتقال
#F-JON8 40 80 - / - USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
23.02.2018
28.06.2018
متوقف
#F-JOU8 40 80 -2.54 / -0.35 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
25.04.2018
30.08.2018
باز
#F-JOX8 40 80 -2.54 / -0.35 USD per 1 lot 0.01 150 x 100 pounds 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
باز
کشاورزی/جو
#F-ZON8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-ZOU8 30 60 -1.17 / -0.16 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZOZ8 30 60 -1.20 / -0.17 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/دانه ذرت
#F-ZCN8 10 20 - / - USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-ZCU8 10 20 -1.74 / -0.24 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZCZ8 10 20 -1.80 / -0.25 USD per 1 lot 0.1 50 x 100 bushels 2.5%
25.06.2018
28.11.2018
باز
کشاورزی/گاو زنده
#F-LEQ8 200 400 -4.36 / -0.61 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
03.04.2018
02.08.2018
باز
#F-LEV8 200 400 -4.43 / -0.61 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
29.05.2018
04.10.2018
باز
کشاورزی/گاو گوشتی
#F-GFQ8 200 400 -7.72 / -1.07 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
23.04.2018
29.08.2018
باز
#F-GFU8 200 400 -7.73 / -1.07 USD per 1 lot 0.001 500 x 100 pounds 2.5%
21.05.2018
26.09.2018
باز
کشاورزی/پنبه
#F-CTN8 30 60 - / - USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
15.02.2018
21.06.2018
متوقف
#F-CTZ8 30 60 -4.40 / -0.61 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
18.04.2018
21.11.2018
باز
#F-CTH9 30 60 -4.40 / -0.61 USD per 1 lot 0.01 500 x 100 pounds 2.5%
19.06.2018
20.02.2019
باز
کشاورزی/ برنج شلتوک
#F-ZRN8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5%
22.02.2018
27.06.2018
متوقف
#F-ZRU8 100 200 -2.37 / -0.33 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5%
24.04.2018
29.08.2018
باز
#F-ZRX8 100 200 -2.33 / -0.32 USD per 1 lot 0.001 2000 cwt 2.5%
25.06.2018
29.10.2018
باز
کشاورزی/گوشت غیر حلال
#F-HEM8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
09.04.2018
12.06.2018
متوقف
#F-HEN8 100 200 - / - USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.05.2018
12.07.2018
متوقف
#F-HEQ8 100 200 -2.69 / -0.37 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
08.06.2018
10.08.2018
باز
#F-HEV8 100 200 -2.08 / -0.29 USD per 1 lot 0.001 400 x 100 pounds 2.5%
10.07.2018
10.10.2018
باز
کشاورزی/قهوۀ روبوستا
#F-RCN8 6 12 - / - USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
23.02.2018
28.06.2018
متوقف
#F-RCU8 6 12 -1.65 / -0.23 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
25.04.2018
30.08.2018
باز
#F-RCX8 6 12 -1.64 / -0.23 USD per 1 lot 1 10 metric tons 2.5%
26.06.2018
30.10.2018
بازشما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.

شروع معامله با IFC Markets